Spelregels Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Inleiding

Het slagen van de schuldsanering is vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u een actieve houding verwacht bij het naleven van de hieronder genoemde verplichtingen. Dit betekent dat u zelf het voortouw moet nemen bij het oplossen van problemen.

Duur

De rechtbank bepaalt hoe lang de schuldsanering duurt. De normale duur van de schuldsanering is drie jaar, het maximum is 5 jaar.

Bewindvoerder en rechter-commissaris

Als de Rechtbank u tot de schuldsanering toelaat, benoemt de Rechtbank een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De bewindvoerder controleert of u uw verplichtingen in de schuldsanering naleeft. Ook beheert hij de boedelrekening. U kunt bij de bewindvoerder terecht met vragen over uw schuldsanering, maar de bewindvoerder is geen hulpverlener. De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. Bij klachten over de bewindvoerder kunt u zich wenden tot uw rechter-commissaris: Rechtbank Overijssel, Team Toezicht-Schuldsanering, Postbus 310, 7600 AH ALMELO onder vermelding van uw Wsnp nummer. De bewindvoerder brengt regelmatig een verslag uit aan de rechter-commissaris. Van dat verslag ontvangt u een afschrift. Schuldeisers ontvangen er op verzoek ook een afschrift van.

Informatieplicht

U moet de bewindvoerder direct alle informatie geven waar hij om vraagt. Daarnaast moet u de bewindvoerder zelf ook die inlichtingen geven waarvan u weet of vermoedt dat deze voor de schuldsanering van belang zijn, zoals bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in uw thuis- en/of financiële situatie. U bent verplicht om zich aan de aanwijzingen van de bewindvoerder te houden.

Arbeids- en sollicitatieplicht

Tijdens de schuldsanering hebt u een arbeidsplicht: u moet zich inspannen om zoveel mogelijk geld te verdienen voor uw schuldeisers. Als u samen in de schuldsanering zit, geldt dit voor beide echtgenoten of partners. Als u kinderen hebt, geldt de arbeidsplicht ook. De arbeidsplicht betekent dat u fulltime beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Verder mag u geen fulltime opleiding volgen. Als u geen betaald werk heeft, moet u wekelijks schriftelijk solliciteren en moet u zich inschrijven bij het Werkplein Twente en bij tenminste drie uitzendbureaus. U moet door middel van sollicitatiebrieven kunnen aantonen dat u minimaal viermaal per maand heeft gesolliciteerd. U moet elk werkaanbod aannemen, ook als dat in deeltijd is. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en bent vrijgesteld van de arbeidsverplichting op andere gronden dan volledige arbeidsongeschiktheid, zijn bewindvoerder en rechter-commissaris daar niet aan gebonden. Afhankelijk van de situatie kan dan toch van u verlangd worden dat u gaat werken. Als u werk hebt, dient u zich in te spannen om dit te behouden.

Vrij te laten bedrag

De rechter-commissaris bepaalt welk deel van uw inkomen u mag houden. Dit heet het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Zo spoedig mogelijk na het huisbezoek zal de bewindvoerder dit Vrij te laten bedrag voor u uitrekenen. Alles wat u per maand boven dit bedrag aan inkomsten (met uitzondering van de kinderbijslag) ontvangt, moet u aan de bewindvoerder afdragen voor de boedel. Daarmee worden de schuldeisers (gedeeltelijk) voldaan.

Afdrachtplicht

U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste betalingen aan de boedel, ook indien deze betalingen worden gedaan door uw werkgever of uw uitkeringsinstantie.

Beslag

Als er beslag is gelegd op uw salaris of uitkering, zal de bewindvoerder ervoor zorgen dat dit beslag komt te vervallen.

Bezittingen

U mag tijdens de schuldsanering geen goederen verkopen of weggeven. Ook mogen er geen grote geldbedragen van uw bankrekening worden opgenomen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder kan een eigen huis of spullen van waarde, zoals een auto of een caravan, verkopen. Uw normale inboedel mag u gewoon houden.

Schulden

Tijdens de schuldsanering mag niet worden afbetaald op oude schulden, tenzij hierover met de bewindvoerder afspraken zijn gemaakt. De vaste lasten, zoals huur, gas en electra, verzekeringen enz., moeten op tijd worden betaald. Tijdens de schuldsanering mag u geen nieuwe schulden maken. U kunt verplicht worden om budgetbeheer of andere hulp te regelen.

Postblokkade

Bij het begin van de schuldsanering wordt voor een periode van tenminste dertien maanden een postblokkade op uw adres gelegd. De voor u bestemde post wordt eerst naar de bewindvoerder gestuurd, wat tot vertraging in uw postontvangst leidt. De bewindvoerder maakt met u afspraken over het ophalen of doorzenden van uw post.

Advertentie

De toelating in de schuldsanering en het einde ervan worden op internet in het Centraal Insolventieregister (CIR) en in de Staatscourant geplaatst. Op internet (www.rechtspraak.nl) krijgt iedereen die bijvoorbeeld uw naam en adres (of geboortedatum) intoetst, te zien dat de schuldsanering op u van toepassing is.

Fiscale aangiften, heffingskortingen, zorgtoeslag, woonkostentoeslag, huurtoeslag, tegemoetkoming studiekosten kinderen

Indien van toepassing bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aangiften Belastingdienst en aanvragen van subsidies, onder andere:

– aangifte inkomstenbelasting/omzetbelasting/loonheffing (Belastingdienst)

– aanvraag zorgtoeslag/ huurtoeslag/ (Belastingdienst)

– aanvraag woonkostentoeslag/ bijzondere bijstand/ vervoersvoorziening (Gemeente)

– aanvraag tegemoetkoming ouder studiekosten kinderen (DUO)

‘Schone lei’

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de schuldsanering op verzoek van de bewindvoerder of de rechter-commissaris tussentijds worden omgezet naar een faillissement. Ook kan de Rechtbank besluiten u aan het einde van de schuldsanering de ‘schone lei’ te onthouden. In beide gevallen blijft u met schulden zitten. Dat betekent ook dat u binnen toen jaar niet opnieuw beroep kunt doen op schuldsaneringsregeling.

Als u wel uw verplichtingen uit de schuldsanering nakomt, krijgt u na afloop van de schuldsanering een zogenaamde ‘schone lei’. Dit betekent dat u niet langer verplicht bent om de schulden te betalen die u op het moment van de toelating had. U bent dan dus schuldenvrij.