Privacy- en cookiebeleid

PRIVACYBELEID

Voor Paladin Advocatenkantoor is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens betekent dat wij gepaste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging en verwerking van uw persoonsgegevens conform de eisen van de privacywetgeving te waarborgen.

TOEPASSELIJKHEID EN REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Paladin Advcoatenkantoor en Stichting Beheer Derdengelden Samenwerkende Advocaten (hierna gezamenlijk te noemen: ´Paladin Advocatenkantoor`, ‘ons kantoor’, ‘ons’ of ‘wij’). Paladin Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de ‘AVG’). Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over een levende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Wanneer u van ons kantoor diensten en/of producten afneemt, dan wel anderszins een overeenkomst met ons kantoor aangaat, contact opneemt met ons kantoor of ons kantoor bezoekt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt ofwel omdat wij deze hebben verkregen uit andere bronnen zoals wederpartijen, andere advocaten, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster of andere openbare bronnen.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer Paladin Advcoatenkantoor uw persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt, zijn deze gegevens bestemd voor een of meerdere van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze juridische diensten;
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kunnen zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie, het aangaan van arbeids-, stage- of samenwerkingsovereenkomsten of inschrijving voor een van onze events;
 • Voor het sluiten van overeenkomsten met leveranciers en dienstverleners in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
 • Voor wettenschappelijke en statistieke doeleinden, waarbij wij ernaar streven uw persoonsgegevens zo ver mogelijk te anonymiseren of andere technieken voor informatiebeveiliging toe te passen;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen: Indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en ons aangaande overeenkomst of om in het kader van het sluiten van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting, indien u toestemming heeft gegeven in verband met een of meerdere specifieke doeleinden, wetenschappelijke en statistische doeleinden en/of indien dit noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons kantoor.

BEWAARTERMIJN

Paladin Advcoatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

(DERDE-)ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Paladin Advocatenkantoor uw persoonsgegevens delen met medewerkers van onze organisatie die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, deurwaarders, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers en dienstverleners in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals IT- leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel derden aan wie wij bepaalde (ondersteunende) diensten uitbesteden, onder andere – maar niet uitsluitend – accountants, notarissen, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport, tolkdiensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Paladin Advcoatenkantoor is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verzameling en de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Paladin Advocatenkantoor, sluit Paladin Advocatenkantoor met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de privacywetgeving omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Paladin Advocatenkantoor er op toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Ten aanzien van de persoonsgegevens beschikt u als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben en kopieën van de persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld het professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken. Ook kunnen wij persoonsgegevens slechts in (technisch) gebruikelijke formaten verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin verwijdering van de gegevens niet mogelijk is, bijvoorbeeld in gevallen waarbij wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen zoals wettelijke bewaartermijnen te voldoen, uw gegevens noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst of een ander gerechtvaardigd belang;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om de gegeven toestemming in te trekken, waarbij zich ook hierbij omstandigheden kunnen voordoen waarin wij conform de privacy- of andere wetgeving, het nakomen van de overeenkomst of een ander gerechtvaardigd belang bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen en ons in deze omstandigheden voorbehouden uw gegevens te blijven verwerken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en door een machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;

Ieder verzoek en vraag met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake uw persoonsgegevens kunt u richten aan onderstaande contactgegevens. Wij streven ernaar dat u vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons ontvangt.

Ons kantoor neemt alleen verzoeken met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens in behandeling.  Teneinde ons te vergewissen dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

In verband met uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Uw klacht kunt u indienen door een brief te sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of via het klachtenformulier op de website van de AP.

COOKIES

De website van Paladin Advocatenkantoor maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer of mobile apparaat wordt opgeslagen. Naast de cookies die ons kantoor op uw website plaatst kunnen ook derden cookies via onze website plaatsen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser of mobile apparaat aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De website maakt wel gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Voor het aanpassen en verbeteren van onze website gebruiken wij analytische cookies. Voor functionele en analytische cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 Soort cookieDoel 
 __cfduidFunctionele cookie
_biz_flagsAAnalytische cookie
_biz_nAAnalytische cookie
_biz_pendingAAnalytische cookie
_biz_sidAnalytische cookie
_biz_uidAnalytische cookie
_gaAnalytische cookie
_gidAnalytische cookie

Op de website van Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze cookies kunt blokkeren of verwijderen. Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

SOCIAL MEDIA

In het geval dat u als betrokkene persoonsgegevens verstrekt via (een applicatie van) een derde partij (bijv. sociale media), dan is die derde partij of beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij verzoeken met betrekking tot uw rechten in het kader van de privacywetgeving. Ons kantoor houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen, bijvoorbeeld via cookies. Het gebruik hiervan is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy beleid van die derde door te lezen.

BEVEILIGING

Paladin Advocatenkantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

CONTACT

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, van uw rechten in het kader van de privacywetgeving gebruik wilt maken, vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Postadres:

Paladin Advocatenkantoor
t.a.v. mw. mr. drs. S. (Susan) Volk
Bisschopstraat 4
7513 AK ENSCHEDE

Telefoon: 053 – 30 20 015
E-mail: [email protected]
Website: paladinadvocatenkantoor.nl

TEN SLOTTE

Paladin Advocatenkantoor behoud zich het recht voor dit Privacybeleid op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Aanpassingen van dit Privacybeleid worden op onze website gepubliceerd. U word derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2021