Expertise

Wanneer heeft u een Advocaat nodig?


Als u zich afvraagt wanneer het nodig is om een advocaat in te schakelen, bent u niet alleen. Het is een vraag die veel mensen hebben en het antwoord hangt vaak af van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Over het algemeen kan het echter verstandig zijn om een advocaat te raadplegen in de volgende gevallen: Juridische problemen: Als u te maken krijgt met juridische kwesties, zoals een geschil met een andere partij, een contractuele overtreding of een aanklacht tegen u, kan het raadplegen van een advocaat u helpen om uw rechten te begrijpen en te verdedigen.

Complexe wetten en procedures: Het rechtssysteem kan complex en verwarrend zijn, vooral als u niet bekend bent met de wetten en procedures die van toepassing zijn op uw situatie. Een advocaat kan u helpen om de complexiteit te begrijpen en u begeleiden door het juridische proces.

Voorkomen van problemen: Het raadplegen van een advocaat voordat zich problemen voordoen, kan u helpen om juridische valkuilen te vermijden en uw belangen te beschermen. Een advocaat kan u adviseren over preventieve maatregelen die u kunt nemen om toekomstige geschillen te voorkomen.

Bijstand bij onderhandelingen: Als u betrokken bent bij onderhandelingen, zoals bij een zakelijk contract of een regeling met een andere partij, kan een advocaat u adviseren over uw rechten en opties en u helpen om een gunstige uitkomst te bereiken.

Kortom, er zijn veel situaties waarin het verstandig kan zijn om een advocaat in te schakelen. Of het nu gaat om het oplossen van geschillen, het navigeren door complexe wetten en procedures, het voorkomen van problemen of het verkrijgen van juridisch advies en bijstand bij onderhandelingen, een advocaat kan u helpen om uw belangen te beschermen en uw doelen te bereiken.

Paladin Advocatenkantoor is gespecialiseerd in alles wat schulden en insolventies betreft. Wij treden op als schuldbemiddelaar, Wsnp bewindvoerder of curator. Cliënten in financieel moeilijke situaties helpen wij graag actief en met gedegen advies, bijvoorbeeld bij het onderhandelen met schuldeisers, bij het voorkomen van een faillissement en ook na een eventuele uitspraak van faillissement of schuldsanering.

Wij houden ons ook bezig met incasso's en kunnen u bijstaan bij het innen van uw vorderingen. Daarnaast houden wij ons bezig met de algemene ondernemingspraktijk, zowel voor het MKB als voor zelfstandigen. Als kantoor in het grensgebied richten wij ons speciaal op Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen. Zo nodig spreken en corresponderen wij ook in het Duits en Engels.

Insolventierecht

Van insolventie is sprake als een persoon of bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen. Op een gegeven moment kunnen de schuldeisers dan faillissement aanvragen.

Wij zijn gespecialiseerd in insolventies en hebben ervaring als curator in privé-faillissementen en als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringen (Wsnp). Met die kennis staan wij cliënten als advocaat bij, bijvoorbeeld om een faillissement af te wenden en een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Wordt toch een zakelijk faillissement uitgesproken, dan is het belangrijk om mogelijke valkuilen voor de bestuurders te voorkomen. Met name bestaat het risico dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en vervolgens in een privé faillissement terechtkomen. In dat soort ingewikkelde en vaak emotionele situaties is steun van een advocaat onontbeerlijk, zeker als er gerechtelijke procedures moeten worden gevoerd tegen schuldeisers.


Incassorecht

Veel ondernemingen maken mee dat sommige klanten niet betalen en de geleverde goederen niet retourneren. De gemakkelijke gevallen kunnen het beste worden overgelaten aan de deurwaarder. Maar zodra het gaat om bijvoorbeeld grote klanten die zich verschuilen achter allerlei ingewikkelde juridische redeneringen, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Wij kunnen voor u onderzoeken in hoeverre de redenering van de tegenpartij juridisch hout snijdt en wat daartegen valt te ondernemen. Wij kunnen de tegenpartij dagvaarden of eventueel beslag leggen op zijn goederen.


Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht richt zich op ondernemers en ondernemingen. Wij hebben zowel grote en middelgrote als ook personen met een eenmanszaak juridisch bijgestaan. Veel ondernemers roepen pas de hulp in van een advocaat als ze een gerechtelijke procedure moeten voeren. Maar het is vaak beter om vroegtijdig juridisch advies in te winnen teneinde een dure procedure te voorkomen. Veel van ons werk bestaat daarom uit advies en bemiddeling om juridische problemen op te lossen. Komt het onverhoopt toch tot een gerechtelijke procedure, dan zullen we ons met alle ons ter beschikking staande juridische argumenten voor uw zaak inzetten. Wel zullen we blijven letten op uw belang en met u afwegen of het beter is te schikken of toch door te procederen. Verder zijn wij gespecialiseerd in incasso- en insolventiezaken. U kunt bij ons ook terecht voor verbintenissenrecht zoals het opstellen van contracten of het afdwingen van aangegane verplichtingen.


Handelsrecht

Overal waar gehandeld wordt is sprake van handelsrecht. Het gaat dus niet alleen om transacties tussen bedrijven onderling, maar net zo goed om consumenten die iets kopen in een winkel of via internet. Wij hebben bijvoorbeeld consumenten bijgestaan die problemen hadden na aankoop van een vliegticket, de reparatie van een boot of een dure auto bij een garage. Als het gaat om internationaal handelsrecht zijn wij met name gespecialiseerd in transacties tussen Nederland en Duitsland. In ons kantoor is een Duits sprekende advocaat aanwezig.


Schulden

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van problematische schulden. Dat doen we zowel voor particulieren als voor ondernemers die noodgedwongen hun bedrijf hebben moeten stoppen. We maken helaas maar al te vaak mee dat mensen veel te lang blijven rondlopen met hun problematische schulden. Terwijl er vaak wel degelijk wat aan te doen is.

Oplossing van de schulden kan op drie verschillende manieren plaatsvinden:

1. Minnelijk akkoord

Een minnelijk akkoord is een bindende afspraak met de schuldeisers: u belooft binnen drie jaar een bepaald deel van de schuld af te lossen en de schuldeisers beloven dat ze de rest van de schuld zullen kwijtschelden. Bij het oplossen van de schulden proberen we altijd eerst een minnelijk akkoord te bereiken. Dat is het snelst en er komt geen rechtbank aan te pas. Wanneer u ons machtigt, kunnen wij optreden als uw schuldbemiddelaar. We gaan dan praten met de schuldeisers, brengen de schulden in kaart en doen de schuldeisers een betalingsaanbod. Als alle schuldeisers met dat aanbod instemmen, is een akkoord tot stand gekomen. U moet dan drie jaar lang het overeengekomen bedrag sparen en nadat dit betaald is, bent u van uw schulden af. Het is wel handig om bij het beheren van uw financiën en het sparen voor de schuldeisers de hulp in te schakelen van een budgetbeheerder of een beschermingsbewindvoerder. Het afgelopen jaar hebben we diverse malen een minnelijk akkoord met schuldeisers kunnen afsluiten voor onze klanten.

2. Dwangakkoord

In een groot aantal van de gevallen zijn niet alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel. Als het gaat om één of twee kleine schuldeisers, terwijl alle andere veel grotere schuldeisers wel hebben ingestemd, dan is dat onredelijk en schaadt ook de belangen van de andere schuldeisers. In dat geval kunnen we de rechtbank vragen om de weigerachtige schuldeiser(s) dwingen om in te stemmen met het aanbod. Zo ontstaat er een dwangakkoord. Wij treden dan op als uw advocaat. Indien u een minimuminkomen hebt, kunnen de advocaatkosten betaald worden uit een subsidie voor rechtsbijstand (toevoeging). Uw eigen bijdrage kan worden vergoed door Bijzondere bijstand van de gemeente. Wij hebben de afgelopen tijd diverse dwangakkoorden bij de rechtbank weten te bereiken.

3. Verzoek toelating wettelijke schuldsanering (Wsnp)

In de meeste gevallen lukt het echter niet om een minnelijk akkkoord of een dwangakkoord te bereiken. In dat geval staat de weg open voor de wettelijke schuldsanering. Iedereen die zijn persoonlijke schulden niet meer (binnen een redelijke termijn) kan afbetalen en de voorafgaande 5 jaar niet op verwijtbare manier de schulden heeft laten toenemen, kan door de rechtbank worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp): Onder toezicht van een Wsnp bewindvoerder worden de schulden dan in 3 jaar gesaneerd. Wie zich keurig aan alle regels heeft gehouden, verkrijgt de schone lei en is schuldenvrij. Wij treden regelmatig op als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringen in opdracht van de rechtbank. Er bestaan veel indianenverhalen over de Wsnp, maar het is een prachtige regeling waarvan veel Nederlanders dankbaar gebruik hebben gemaakt. Voor meer informatie: Spelregels voor de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Als schuldbemiddelaar kijken we of u in aanmerking komt voor de wettelijke schuldsanering. Als dat het geval is, gaan we voor u het verzoekschrift Wsnp met een groot aantal bijlagen opstellen en dienen dit namens u in bij de rechtbank. Afhankelijk van hoe druk het is bij de rechtbank, kunt u verwachten binnen twee maanden uitgenodigd te worden voor een toelatingszitting. Daar wordt u door de rechter gehoord en wij zullen u daarbij terzijde staan. Als u toegelaten wordt tot de Wsnp zit ons werk akls schuldbemiddelaar erop.